Badeland

I vores subtropiske badeland finder du morskabsbassinet med modstrømskanal, 2 rutchebaner, babybassin og varmtvandsbassin.

WATER & WELLNESS RANDERS, ÆNDREDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FITNESSABONNEMENTER PR. 1. JUNI

Bemærk at vores generelle salg- og leveringsbetingelser, omhandlende andre afdelinger end fitness, stadig er gældende.


Fitness & Workout

Abonnement til Fitness & Workout kan købes online eller ved personlig henvendelse i vores salgsdisk inden for vores normale åbningstider.

Ved oprettelsen af et abonnement udfyldes personlige oplysninger samt evt. oplysninger til NETS/betalings service.

Vælger du en løsning, som indeholder PBS-betaling, skal du selv tilmeldeabonnementet til betalingsservice via din bank samt betale de første 2 måneder på indmeldelses tidspunktet.

Chiparmbånd

Der udleveres et chiparmbånd når den første betaling er registreret- Ved udlevering af armbånd registreres dit fingeraftryk som en del af genkendelsesprocessen med fremtidige besøg. Dette sker efter datatilsynet gælende regler samt WWR’s personale har ikke adgang til denne database.

Ved online køb udleveres armbånd ved første personlig henvendelse i vores salgsdisk.

Dit chiparmbånd hænger sammen med dit abonnement og bruges til at få adgang til centret og til at åbne/lukke et skab i omklædnings rummet. Du kan endvidere få afgang til svømmebassin eller wellness afdelingen mod ekstra betaling afhængig af din abonnementstype

Et medlemsarmbånd er personligt, og må således ikke overdrages til andre. Overtrædelse medfører bortvisning fra centret.

Abonnementsbetingelser

§1. Abonnement: Et abonnement til fitness afdelingen i Water & Wellness Randers giver via indlæsning af chiparmbånd adgang til træning i hele Fitness & Workout området. Abonnementet er personligt, og kan ikke benyttes af andre end abonnenten. For at kunne fastslå abonnentens identitet, skal der på forlangende af Water & Wellness Randers´ personale kunne fremvises et billede-id. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Water & Wellness Randers. Det er abonnentens ansvar, at Water & Wellness Randers til hver en tid har de korrekte oplysninger på abonnenten.

§2. Chiparmbånd: Du betaler 40 kr. i depositum for det udleverede chiparmbånd, som refunderes ved udmeldelse. Mister eller beskadiger du dit chiparmbånd, mister du dit depositum og der udleveres nyt chip-armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris efter gældende takster. Depositum returneres ved personlig aflevering af armbåndet. Afleveres armbåndet ikke, bortfalder retten til at få depositum retur. Pr. 1/4-2019 skal der betales kr. 30,- ved udlevering af lånearmbånd.

§3. Varighed:

Et NETS (betalingsservice)-abonnement er et løbende abonnement og fortsætter indtil det opsiges i henhold til §7.

Et løbende kontant abonnement løber den betalte periode og skal derefter fornyes ved henvendelse og betaling i vores reception. Hvis der går mere end 14 dage fra udløb til fornyelse, betrages abonnementet som opsagt og der skal betales ny oprettelse for opstart af abonnement. Fornyes abonnementet indenfor 14 dage efter udløb, skal der ikke betales oprettelse igen. En evt. opsigelse af abonnement sker i henhold til § 7

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant abonnement forudbetales prisen for den samlede aftaleperiode samt depositum for chiparmbånd. Ved oprettelse af et online NETS-abonnement tilmelder abonnenten selv aftalen til NETS, og der betales for perioden fra oprettelsen og to måneder frem, hvorefter den overgår til NETS betalingsservice. Herefter fremsendes betalingskort som kan betales eller den månedlige ydelse automatisk kan trækkes fra abonnementets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned – Tilmelding til PBS-betaling kan WWR ikke gøre, men skal gøres af abonnenten selv. Bemærk at nogen af vores abonnementer betales med 2 måneders kontinigent pr. opkrævning.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et NETS-abonnement ikke til den aftalte tid, spærres abonnementet omgående. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 30 dage efter abonnementet er blevet spærret er Water & Wellness Randers berettiget til at ophæve abonnementet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes i Water & Wellness Randers imens et abonnement er spærret. Et abonnement kan først åbnes når det skyldige beløb og et genåbningsgebyr er betalt. Water & Wellness Randers forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

§6. Berostillelse af abonnement: Et abonnement i Water & Wellness Randers kan sættes i bero i henhold til de beskrevne vilkår for det købte abonnement. berostillelse kan kun ske skiftligt ved henvendelse i vores receptionen eller ved skriftlig henvendelse til info@waterwellnes.dk. Der skal altid oplyses en start- og slutdato for den periode, hvor abonnementet ønskes sat i bero. Det er medlemmets eget ansvar, at sikre sig en kvittering for aftale om at abonnementet er sat i bero.

§7. Opsigelse af et abonnement kan til enhver tid ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt, og abonnenten skal underskrive opsigelsen med navn og dato. Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Water & Wellness Randers. Ved opsigelse, stoppes en evt. igangværende berostillings periode (se § 6), og der skal således betales abonnement i opsigelsesperioden, indtil medlemskabet udløber. En opsigelse er først gyldig ved modtagelse af en kvittering fra Water & Wellness Randers. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, skal abonnenten kunne fremvise dokumentation for, at der abonnementet har afgivet opsigelse til Water & Wellness Randers, og at Water & Wellness Randers har modtaget opsigelsen. Evt. ønsker om op- eller neddradering af abonnementtyper, skal sendes skriftligt til info@waterwellness.dk.

§8. Umyndige personer: En person under 15 år kan ikke tegne et abonnement.

Personer mellem 15 og 18 år kan tegne et abonnement via personlig fremmøde af en forælder eller en værge. Det er således en forælder eller værge der tegner, hæfter og betaler for et abonnement for en umyndig person – personer under 18 år kan ikke tegne et abonnement, som kræver PBS-tilmelding.

§9. Fremmøde sker ved at abonnenten holder sit chiparmbånd op foran terminalen, der er monteret ved centrets adgangskontrol, hvorefter der gives adgang til Fitness og Workout centret. Hvis chiparmbånd ikke medbringes eller ikke virker, kan abonnenten henvende sig til personalet.

§10. Hold: Der vil kontinuerligt være holdtræning, og holdtræningsplan vil altid være tilgængelig på vores website – waterandwellness.dk. Deltagelse på hold kræver forudgående tilmelding via online bookingsystemet enten fra egen pc, tablet eller telefon eller ved personlig henvendelse i centret. Abonnenten kan max. have 15 åbne tilmeldinger og kan max. tilmelde sig 30 dage frem.

Framelding til hold skal ske senest 2 timer før start tidspunktet for holdet ellers tilskrives gebyr efter den til enhver tid gældende takst. Indcheckning på hold skal ske senest 10 min før holdstart. Ved overtrædelse af dette, kan du risikerer at miste din plads på holdet, da du, ved for sent indcheckning mister pladsen på holdet og evt. venteliste på holdet aktiveres.

Bemærk at det er abonmentens eget ansvar at sikre at fremmøde til holdtræning er sket korrekt ved indcheckning med armbånd ved indgang til fitnessafdeling. Bemærk desuden at du ved indchecking bliver ankomstregistret til holdtræning, som har starttidspunkt indenfor 2 timer fra indcheckbningstidspunkt – Starter du din træning tidligere, skal du checke ind igen i rette tid til hold.

§11. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Water & Wellness Randers. Water & Wellness Randers kan således ikke tage ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§12. Værdigenstande: Water & Wellness Randers anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab i omklædningen under træning. Water & Wellness Randers kan ikke drages til noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§13. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af personalet skal altid følges. En overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved evt. afvisninger ved indgang af sikkerhedsmæssige eller andre årsager, skal personales anvisninger altid følges

§14. Doping: Water & Wellness Randers er medlem af Anti Doping Danmark. Alle udøvende personer i Water & Wellness Randers er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter man at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at abonnementet ophører med øjeblikkelig virkning, og abonnenten skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Water & Wellness Randers videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve vil i henhold til Anti Doping Danmarks nugældende regler medføre udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Ovenstående gælder for såvel personer der har et abonnement, som for øvrige gæster.

§15. Udelukkelse af en abonnent: Water & Wellness Randers kan til enhver tid opsige en abonnementsaftale uden yderligere varsel. I tilfælde af en opsigelse fra Water & Wellness Randers’ side vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt en abonnementsaftale bringes til ophør ved ophævelse som følge af abonnentens væsentlige misligholdelse af de gældende abonnementsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af personlige chiparmbånd, personer med medlemskab eller relation til rocker eller bande miljøer, lovbrud og racistiske udtalelser på Water & Wellness Randers inden- og udendørsarealer.

§16. Ændring af abonnementsbetingelser: Ændringer i abonnementsbetingelserne vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag på waterandwellness.dk, i vores salgsdiske og/eller i vores omklædningsrum.

Åbningstider

Vær opmærksom på, at de forskellige områder i Water & Wellness har forskellige åbningstider.

Se åbningstider for badeland her

Priser

Vær opmærksom på, at de forskellige områder i Water & Wellness har forskellige indgangspriser. 

Se priser for badeland her

Baderegler
 • Følg altid livredderens anvisninger.
 • Svømning og badning foregår altid på eget ansvar.
 • Børn under otte år skal altid være under opsyn af en voksen.
 • Børn fra otte år skal klæde om i eget køns omklædningsrum.
 • En tre-timers-billet til badelandet starter fra indgangen gennem receptionsskranken. Man skal være helt ude af badelandet og have passeret udgangsmøllen, inden de tre timer er gået. Ellers vil der blive opkrævet dagsbilletpris.
 • Efter indgang gennem møllerne er det ikke muligt at gå ud igen uden at aflevere sit armbånd. Efter udgang er det ligeledes heller ikke muligt at gå ind igen – medmindre man køber ny adgangsbillet.
 • Det er kun tilladt at bade i badetøj, og badetøjet skal være rent.
 • Udendørsfodtøj må ikke anvendes i omklædningsrum og i vådområdet.
 • Før svømmehallen benyttes, skal kroppen være blevet indsæbet og afvasket. Dette gælder også i forhold til makeup, cremer, mascara og hårprodukter.
 • Håret skal også vaskes – og ellers skal der bæres badehætte.
 • Efter et toiletbesøg skal der altid foretages ny afvaskning af kroppen.
 • Børn under tre år og personer der ikke kan holde på urin eller afføring, må kun bruge svømmehallen iført blebukser og badeble.
 • Man skal være mindst 110 centimeter høj for at bruge rutchebanerne.
 • Personer med smitsomme sygdomme må ikke benytte svømmehallen.
 • Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte svømmehallen, såfremt de er under behandling, og smittefaren er helt væk.
 • Benyttelse af saunaer og dampbad i wellness-afdelingen skal ske iført badetøj. Siddeunderlag skal medbringes og benyttes.
 • Hovedspring er kun tilladt i det 50 meter lange bassin – og kun i den dybe ende.
 • Det anbefales, at besøgende anvender svømmebadet uden smykker m.m.
 • Intimbarbering, klipning ad negle osv. er ikke tilladt.
 • Personer påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer har ikke adgang til svømmebadet.
 • Tobaksrygning er forbudt.
 • Besøgende er selv ansvarlige for personlige ejendele – også når ejendelene er låst inde i skabet.
 • Det er vigtigt at vise hensyn: Alle skal føle sig godt tilpas i svømmehallen.
Omklædningsfaciliteter
Ud over de almindelige herre/dame-omklædningsrum har vi også pusleområde, familie- og handicaprum. Skabene i alle omklædningsrummene låses og åbnes med chiparmbåndet, som udleveres i receptionen ved køb af entrébillet. Har du børn med over 8 år, som ikke kan klæde om alene, er i velkommen til at benytte ét af vores 4 familierum.

FAMILIEOMKLÆDNING
Familieomklædningen er forbeholdt familier med mindre børn eller personer med særlige behov. Der findes i alt 4 familieomklædningsrum. I familieomklædningsrummene finder du puslebord, håndbruser og 1 almindelig bruser. Vælger du og din familie at klæde om her, findes skabene til tøj og værdigenstande ude på gangen.

PUSLEOMRÅDE I BADELANDET
Ud over de puslepladser som findes i familiegangen, har vi også et stort pusleområde centralt placeret ved gangen til omklædningsrummene. Her finder du kar og håndbrusere samt puslepuder. Er uheldet ude, kan der købes engangsbadebleer i cafeen eller i receptionen for kr. 15,-. Bader du med børn, som endnu ikke er renlige, skal barnet bære badeble med almindelige badebukser ovenpå. Du kan læse mere om hygiejneregler for babyer her.

HANDICAPOMKLÆDNING
Vi har 2 store og rummelige handicapomklædningsrum, som findes på samme gang som familieomklædmingsrummene. Handicapomklædningsrummene er udstyret med lift, handicapvenlige brusere, badebårer og badestole med hjul.

Børn & babyer
Baby- og baderegler
For at benytte badelandet skal alle babyer og børn der ikke er renlige, være iført både badeble og tætsiddende badebuks, for at holde bassinerne rene. Det er muligt at købe badebleer og badebuks i receptionen for henholdsvis kr. 15,- for badeble  og kr. 99,- for badebuks. Der tages forbehold for udsolgte varer og størrelser.

Omklædning og puslepladser
Centralt placeret ved omklædningsrummene findes 6 puslepladser og vaske faciliteter til fri benyttelse. I familieomklædningen findes desuden klap-pusleborde i hvert omklædningsrum. Du kan også benytte kravlegården i dameomklædningen samt puslepuderne der stilles tilrådighed.

Svømmesvinger og badebælter
Vi stiller badebælter og et mindre udvalg af armluffer til rådighed i badelandet. Tag forbehold for udlånte armluffer.
Armluffer kan desuden tilkøbes i receptionen for kr. 99,-.

Bade- og ordensregler
Der henvises til skilte i Water & Wellness.
Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen. Desuden har forældre med børn på op til 7 år mulighed for at benytte omklædningsrum med det modsatte køn*

Vi henviser derudover til familieomklædningen. Retningslinjer fra livredderne skal altid følges. Andet vil medføre bortvisning. Læs mere om baby og hygiejneregler her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os!

70 26 00 06

BADELANDSCAFEEN

I badelandscafeen tilbyder vi servering i forhallen og i badelandet. Her kan I nyde et stort udvalg af kolde- og varme retter, special kaffe og forfriskende drikkevarer. Vi serverer både fastfood og sundere alternativer som salat og sandwiches.

Det varme køkken

Caféen har åbent for varmte retter mandag – fredag kl. 11.00 – 15.00 og lørdag – søndag fra kl. 11.00 – 17.00.

Medbragte mad- og drikkevarer må ikke nydes i cafeområderne eller i badelandet.
Priserne er incl. moms og gældende fra 1. janaur 2016.

i

Vi anbefaler

 • Børnemenuer kr. 42,-
 • Sandwich kr. 41,-
 • Clubsandwich kr. 55,-
 • Pommes frites lille/stor kr. 27,-/32,-
 • Fransk hotdog kr. 25,-
 • Luksus burger kr. 65,-
 • Stjernekaster kr. 79,-
 • Dagens salat kr. 55,-
 • Nachos m. kylling kr. 55,-
 • Sodavand kr. 25,-
 • Alm. kaffe kr. 10,-
 • Special kaffe kr. 25,-

Luffes børneklub

Som medlem af Luffes børneklub kan dine børn deltage i Luffes medaljeræs der gør dem dygtigere og mere sikre i vandet. For hvert niveau de består, kan de veksle siden til en gave fra Luffes webshop.

Luffes børneklub har Luffe som omdrejningspunkt og er et vandvittigt sjovt univers for store og små vandhunde. Medlemsskabet er gratis.

I tilmelder jer som husstand hvorefter I modtager en månedlig nyhedsmail fra klubben med tilbud, aktiviteter og nyheder.

Inviter venner og skolekammerater

Børnefødselsdag

Inviter venner og skolekammerater til børnefødselsdag hos Water & Wellness Randers og få en uforglemmelig oplevelse med masser af sjove vandaktiviteter. Vi dækker fødselsdagsbord til jer i vores lobbycafé efter badetid.

Prisen for børnefødselsdag er kr. 99,- pr. person ved minimum 10 børn.

Læs mere eller forespørg på børnefødselsdag